Homepage Organisatie Diensten Berekeningen Formulieren Contact Nieuws Links
 
 
 
jaarcontracten bij particuliere verzekeringen

Jaarcontracten bij particuliere schadeverzekeringen
Op 25 juni jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars een bedrijfsregeling aangenomen over de contractsduur van particuliere schadeverzekeringen. Deze regeling heeft de nodige consequenties voor het intermediair.
Bedrijfsregeling in hoofdlijnen: Algemeen
De bedrijfsregeling houdt in dat voor particuliere schadeverzekeringen:

 1. Het uitgangspunt is dat deze voor een periode van 12 maanden wordt afgesloten.
 2. Indien partijen een langere termijn willen overeenkomen dan 12 maanden dan dient de consument hiervoor een extra handtekening te plaatsen.
 3. Gaat het om een verzekering met een stilzwijgende verlenging dan dient de verzekeraar voor het verstrijken van de contractstermijn de verzekeringnemer tijdig te informeren over het feit dat de verzekering verlengd zal worden en over de mogelijkheden de verzekering te beëindigen.

Bedrijfsregeling in hoofdlijnen: Eenjarige verzekeringsovereenkomst

 • Nadat een eenjarige verzekeringsovereenkomst is verlengd heeft de verzekeringnemer het recht de overeenkomst op elk gewenst moment te beëindigen met een maximale opzegtermijn van een maand. 
 • Wordt de overeenkomst na verlenging tussentijds door de verzekeringnemer beëindigd dan wordt de lopende premie pro rata verrekend.

Bedrijfsregeling in hoofdlijnen: Meerjarige verzekeringsovereenkomst

 • Bij verlenging van een meerjarige verzekeringsovereenkomst zal deze automatisch omgezet worden in een eenjarige overeenkomst die voor de verzekeringnemer ieder moment opzegbaar is met een maximale opzegtermijn van een maand.
 • Wanneer de verzekeringnemer wederom een meerjarige overeenkomst wenst af te sluiten, dan zal hij hiervoor een extra handtekening moeten zetten.

Uitzonderingen
De nieuwe regeling heeft geen betrekking op:

 • Zorgverzekeringen
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Natura-uitvaartverzekeringen
 • Ongevallenverzekeringen.

Bestaande verzekeringen
Verzekeringsmaatschappijen moeten deze regeling zo snel mogelijk, maar in ieder geval per 1 januari 2010 invoeren voor nieuwe verzekeringen die zij afsluiten. Voor bestaande schadeverzekeringen geldt dat deze regeling in werking treedt voor overeenkomsten die na 1 maart 2010 worden verlengd.
Overigens moet er rekening mee worden gehouden dat verzekeringsmaatschappijen er toe over kunnen gaan onverplicht bestaande langjarige contracten terug te brengen tot eenjarige contracten, tenzij de consument hiertegen bezwaar maakt.
Ook banken en direct writers
De nieuwe regeling geldt ook voor banken en direct writers.
Afweging: Wie geeft de informatie: aanbieder of adviseur
Aanbieders zijn verplicht om, als het gaat om een verzekering met stilzwijgende verlenging , te wijzen op de mogelijkheid om de verzekering tegen het einde van de contractsperiode te beëindigen. Veel financieel dienstverleners hebben met de aanbieders waarmee zij samenwerken afgesproken dat alle contacten tussen aanbieder en consument via de financieel dienstverlener lopen.
Uiteraard zijn aan deze communicatie kosten verbonden. Dit is slechts één van de redenen die voor financieel dienstverleners aanleiding kunnen zijn om zich te beraden op hun  beloningsmodel en op de hoogte van een passende provisie. Los van deze vraag doet zich de vraag voor wat de voor- en nadelen zijn voor de financieel dienstverlener om zelf deze informatie aan de consument te verzorgen.
Nadelen communicatie door aanbieder
Het belangrijkste nadelen om deze informatie aan klanten door de aanbieder uit te laten voeren zijn naar het oordeel van D & O:

 1. De financieel dienstverlener weet niet exact wanneer de aanbieder de informatie verstuurt.
 2. De klant krijgt het bericht van de aanbieder en niet van zijn adviseur en dit kan de  gewenste profilering van de financieel dienstverlener als belangenbehartiger van de klant negatief beïnvloeden.
 3. Komt de aanbieder met een beter alternatief dan gaat deze de rol van de adviseur overnemen.
 4. Geeft de aanbieder geen beter alternatief dat bestaat er een kans dat de klant zelf op zoek gaat naar een beter alternatief. De informatie die de aanbieder geeft kan er dan toe leiden dat het kantoor de klant verliest.

Voordelen communicatie via adviseur

 1. De adviseur kan het bericht zo formuleren dat de klant de adviseur opnieuw als zijn belangenbehartiger ervaart.
 2. Indien de adviseur meent dat de markt betere alternatieven biedt dan kan hij hierover in overleg treden met de klant.
 3. Indien de klant een gevoel van onvrede heeft over het verlengingsvoorstel dan is het voor de adviseur belangrijk de klant te stimuleren dit gevoel vooral aan de adviseur kenbaar te maken.

Onduidelijk omvang mutaties
Het is op dit moment niet te voorspellen wat deze wijziging aan mutaties tot gevolg gaat hebben. De basisverzekering kent ook een jaarlijkse opzegmogelijkheid. Daar is de mutatiegraad rond de 3%. Deze lage mutatiegraad wordt misschien veroorzaakt door het feit dat de meeste consumenten de verschillen tussen de zorgverzekeringen niet transparant vinden. En het feit dat bij wijziging van de zorgverzekeraar de consument ook de zorgverleners hierover moet informeren.
Zou bij particuliere schadeverzekeringen de wijziging leiden tot een hoge mutatiegraad dan zal de sector zich moeten bezinnen op de vraag of de huidige kostenstructuur dit toelaat. Het oversluiten van een verzekering zal namelijk in veel gevallen voor de sector in totaliteit meer aan kosten genereren dan er voor de consument aan premievoordeel valt te behalen. Deze kosten zullen op de een of andere wijze moeten worden doorgerekend aan de consument die van aanbieder wisselt.


Nieuwsarchief

© 2006 EverCare Haaglanden   Boezemweg 71   2641 KG Pijnacker   T 015-3640354   F 015-3698755